Prečo dať 2% z dane práve nám ?

  • Pretože Vaše 2% môžu zmeniť ľahostajnosť na záujem, samotu na komunitu… Pretože aj

starší ľudia potrebujú nielen pochopenie, ale aj finančnú podporu, na ktorú im nie vždy

postačujú ich aktuálne príjmy. Snažíme sa budovať sociálny systém komplexnej

starostlivosti o ľudí v dennom sociálnom zariadení, v zariadení opatrovateľskej služby

pobytového typu ale aj u klientov doma, formou opatrovania a ošetrovania v domácom

prostredí klientov . Pre všetkých seniorov, ktorých postihli nielen civilizačné choroby, ale aj

geriatrické či onkologické. Vytvorili sme cenovú politiku , ktorá by bola dostupná aj bežným

občanom s normálnym príjmom, a tým uľahčili starostlivosť príbuzným o ich chorého ,

prípadne bezvládneho člena rodiny .

  • Prispievame k zmierneniu sociálneho vylúčenia seniorov z diania v rodine, v dnešnom

hektickom a finančne náročnom období . Dlhé roky sme pracovali v zdravotníckej

a ošetrovateľskej sfére a zažili sme zmenu prístupu ku geriatrickým a ťažko chorým

pacientom . A toto bol jeden z dôvodov, pre ktorý sme založili v roku 2009 našu Neziskovú

organizáciu Opatrovateľka. Investovali sme vlastné prostriedky a energiu do zabezpečenia

priestorov,  potrebné prevádzkové financie na prevádzku sociálneho zariadenia rodinného

typu, v ktorom poskytujeme sociálnu starostlivosť dennou formou so zabezpečenou

zdravotníckou starostlivosťou - odborným personálom, a zariadenia opatrovateľskej služby -

pobytového typu, kde zabezpečujeme 24 hodinovú starostlivosť našim klientom. Snažíme sa

 rozvíjať prirodzene aktivity klientov , ktoré zlepšujú ich zdravotný stav. Rozvíjajú ich -

manuálne na základe ich osobných zručnosti , ktoré nadobudli počas života , napĺňajú ich

a zvyšujú ich  psychickú pohodu v príjemnom prostredí v rámci ich aktuálneho zdravotného

stavu.

  • Prepravnú službu pre ťažko zdravotne postihnutých zabezpečujeme, vo vlastnej réžii

prostredníctvom špeciálne upraveného vozidla - FOR HENDICAP.

Ponúkame bezpečný priestor a príjemné prostredie vrátane zabezpečenia opatery a zdravotnej

starostlivosti. Snažíme sa presadiť ich hlas a utvárať prostredie, v ktorom sa cítia dobre.

Snahou našej neziskovej organizácie Opatrovateľka je, aby starší a chorí

ľudia žili spokojnejší život a  užili si spokojnejšiu a dôstojnú starobu .

Postup na poukázanie 2 % dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie ,

1.) Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa

poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40

hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o

tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

2.) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v

prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o našej neziskovej

organizácii Vám prikladáme .

3.) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania

(zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte

daň z príjmov.

4.) Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to,

aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty

prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Ak poukazujete iba 2 % z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

Aktivity a projekty:

Naše služby, môžu starší ľudia využiť v zariadeniach opatrovateľskej služby pobytového typu -24h

a ambulantného typu -  8h s dôrazom na bezpečie a odbornosť. Riešime to, čo starších ľudí naozaj

zaujíma a reagujeme na ich aktuálne potreby v zmysle a rozsahu ich aktuálneho zdravotného

a mentálneho stavu . Veríme najmä v ľudský prístup.

Sociálne služby - praktizujeme aktivity a projekty , ktoré starším klientom pomáhajú sa vnútorne

obohatiť a dávajú im pocit, že odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti mladším .

Niektoré ochorenia vyžadujú individuálny prístup k samotnému jedincovi, ako i k celej rodine, ktorá

sa často dostáva do sociálnej izolácie a finančných ťažkostí. Na trhu chýbajú informácie o možnosti

riešenia týchto stavov individuálnym prístupom adekvátnym konkrétnemu klientovi za prijateľné

ceny. Sociálne zariadenia, nemajú dostatočnú kapacitu ani dostatok kvalifikovaného personálu na

zabezpečenie potrebného rozsahu starostlivosti a viac generačné rodiny sú tiež na ústupe.